Usługi księgowe

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany)
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • przygotowywanie miesięcznych rozliczeń, deklaracji podatkowych, JPK
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

Kadry i płace

 • rozliczanie ZUS właścicieli
 • naliczanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę
 • naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło
 • sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • sporządzanie deklaracji PIT za pracowników oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych

Usługi dodatkowe

 • pomoc w rejestracji działalności gospodarczej – wszystkie działania związane z założeniem nowej firmy
 • pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania
 • pomoc w redagowaniu podań i odwołań – pisma do urzędów, podania, wnioski
 • sporządzanie biznesplanów oraz kompletnych wniosków wraz z załącznikami dla celów pozyskania jednorazowych środków na podjęcie działalności z Powiatowych Urzędów Pracy
 • reprezentacja przed organami skarbowymi i ZUS, asysta i składanie wyjaśnień.