Niepełnosprawny przedsiębiorca – korzyści i udogodnienia

Założenie i prowadzenie firmy przez osobę niepełnosprawną w naszym kraju przebiega dokładnie tak samo, jak w przypadku innych przedsiębiorców. Nie ma także żadnych ograniczeń co do wyboru rodzaju działalności, formy opodatkowania, wielkości biznesu, korzystania z różnych preferencji, czy możliwości zatrudniania pracowników.

Jednak przedsiębiorcy z orzeczeniem o niepełnosprawności, bez względu na jego stopień, mogą ubiegać się dodatkowo ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o dofinansowanie na:

– otwarcie firmy

– refundację składek społecznych

– spłatę odsetek od kredytów.

Dotacja na otwarcie firmy

Aby otrzymać środki z PFRON-u na rozpoczęcie działalności gospodarczej osoby niepełnosprawne muszą spełnić kilka warunków.

Po pierwsze muszą być zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako bezrobotni lub poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu.

Po drugie osoba ubiegająca się o dotację nie mogła wcześniej skorzystać z pomocy ze środków publicznych na ten cel.

Po trzecie musi zobowiązać się do prowadzenia działalności gospodarczej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 lub 24 miesięcy. Od tego wyboru zależy wysokość dotacji. W przypadku 12 m-cy jest to kwota nie wyższa niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a przy 24 m-cach dotacja wyniesie od 6-krotności do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Ponadto należy spełniać wszelkie warunki z umowy o dofinansowanie w danym Urzędzie Pracy.

Refundacja składek ZUS

O wsparcie w postaci refundacji składek emerytalno -rentowych mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, które opłacają w całości i terminowo składki na ubezpieczenia społeczne i nie zrobiły zaległości wobec PFRON-u przekraczających 100 zł.

Wysokość refundacji składek ZUS przez PFRON zależy od stopnia niepełnosprawności:

 • znaczny stopień niepełnosprawności uprawnia do refundacji 100% kwoty składek,
 • stopień umiarkowany – 60% kwoty składek,
 • stopień lekki – 30% kwoty składek.

Dofinansowanie odsetek od kredytów

Niepełnosprawny przedsiębiorca może ubiegać się także o dofinansowanie w postaci spłaty ze środków PFRON części odsetek od kredytów, otrzymanych na kontynuowanie działalności (maksymalnie 50% oprocentowania kredytu).

To forma wsparcia jest skierowana do osób, które wcześniej nie korzystały z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej (albo pożyczka została w całości spłacona/ umorzona) i nie pobrały bezzwrotnych dotacji na założenie działalności bądź od dnia otrzymania tych środków upłynęły 24 miesiące.

Jeżeli chcesz skorzystać z dwóch ostatnich forma wsparcia, powinieneś złożyć wniosek w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu. W Lublińcu jest to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

PPK a mikroprzedsiębiorcy

Grupa dużych i średnich przedsiębiorców wdrożyła już w swoich organizacjach program oszczędzania PPK, natomiast znacznie większa część firm np. mikroprzedsiębiorcy zostanie objęta tym obowiązkiem od dnia 1 stycznia 2021 r.

Obok przepisów nakładających na pracodawców obowiązek wprowadzenia w firmie Pracowniczych Planów Kapitałowych, ustawa przewiduje także zwolnienia z obowiązku wprowadzania PPK. Dotyczą one np. samozatrudnionych, rolników czy mikroprzedsiębiorców zatrudniających poniżej 10 osób.

Jeśli zatem zatrudniasz poniżej 10 osób i wszyscy twoi pracownicy złożą deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, to nie musisz wdrażać programu. Wymóg złożenia rezygnacji nie dotyczy osób, które dobrowolnie podlegają zgłoszeniu do PPK tj. osób powyżej 55 roku życia.

Osoba zatrudniona chcąca złożyć przedsiębiorcy deklarację o rezygnacji powinna zrobić to w formie pisemnej z pełną świadomością konsekwencji jej złożenia.

Druk rezygnacji można pobrać tutaj:

Ale uwaga!!

Musisz pamiętać, że jeśli chociaż jeden pracownik zmieni później zdanie lub pracownik powyżej 55 roku życia będzie chciał dobrowolnie skorzystać z prawa do oszczędzania w PPK, to masz obowiązek wprowadzić program. Ten obowiązek pojawi się również kiedy stracisz status mikroprzedsiębiorcy.

W takiej sytuacji powinieneś niezwłocznie rozpocząć procedurę zmierzającą do zawarcia umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową, a następnie umowy o prowadzenie PPK zgodnie z zapisami ustawy.

Należy także pamiętać, iż dokładnie co 4 lata, od dnia 1 kwietnia pracodawca dokonuje wpłat za uczestnika, który wcześniej złożył deklarację rezygnacji, z automatu, chyba, że uczestnik PPK zrezygnuje ponownie z dokonywania wpłat i ponownie przedłoży deklarację rezygnacji.

Więcej informacji znajdziesz na www.mojeppk.pl

Kody GTU – oznaczanie towarów i usług obowiązujące podatników od 01 października 2020 r.

W związku z wprowadzeniem nowej formuły JPK_V7 (deklaracja VAT i JPK VAT w jednym), która będzie obowiązywała od rozliczeń za październik 2020 r., wystąpi konieczność oznaczania sprzedawanych towarów i usług kodami GTU. Wyjątek stanowi sprzedaż przy użyciu kasy rejestrującej i zakupy, w których podatnikiem staje się nabywca np. WNT, import usług.

Oznaczeniu będą podlegały towary i usługi wrażliwe np. akcyzowe. Powyższy obowiązek będzie dotyczył wyłącznie sprzedawców. Wprawdzie nie ma konieczności wykazywania kodów na fakturach sprzedażowych, to jednak ich wpisywanie przez przedsiębiorców, którzy dokładnie znają specyfikę swojej działalności, niewątpliwie ułatwi księgowym prawidłowe ewidencjonowanie sprzedaży i sporządzenie pliku JPK V7.

Kody GTU:

 • GTU_01: napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
 • GTU_02: benzyny silnikowe i lotnicze, oleje napędowe i opałowe, biopaliwa ciekłe, gaz itp. (pełen katalog towarów znajduje się w art. 103 ust. 5aa ustawy),
 • GTU_03: olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olej smarowy, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85,
 • GTU_04: wyroby i susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych,
 • GTU_05: odpady określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy, np. wraki, odpady szklane, gumowe, papierowe, z tworzyw sztucznych, ogniw, akumulatorów,, surowce wtórne,
 • GTU_06: urządzenia elektroniczne oraz części do nich, określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy, np. tonery, tusze, folia stretch, komputery, dyski, telefony, aparaty, konsole
 • GTU_07: pojazdy silnikowe i części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10,
 • GTU_08: metale szlachetnie i nieszlachetne, w tym biżuteria i wyroby jubilerskie, monety, pręty, kształtowniki itp.
 • GTU_09: lekarstwa i wyroby medyczne, artykuły spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • GTU_10: budynki, budowle, grunty,
 • GTU_11: usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych,
 • GTU_12: usługi o charakterze niematerialnym: prawne, księgowe, doradcze, reklamowe, szkoleniowe, marketingowe, w zakresie badań naukowych,
 • GTU_13: usługi transportowe i gospodarki magazynowej.

Poza oznaczaniem kodami GTU, w ewidencji sprzedaży znajdą się również kody procedur i powiązań np. transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności – kod MPP oraz oznaczenia wystawionych dowodów sprzedaży np. WEW – dokument wewnętrzny, czy FP- faktura do paragonu.

Natomiast w odniesieniu do zakupów nabywcy będą się posługiwać wyłącznie następującymi kodami:

– transakcji IMP- import towarów art. 33a ustawy, MPP – mechanizm podzielonej płatności

– dowodów zakupu MK – faktura wystawiona metodą kasową, VAT_RR – faktura dla rolnika ryczałtowego, WEW- dokument wewnętrzny.

To nie wszystko…

Ustawodawca oprócz wprowadzenia obowiązku, wprowadził także kary za niewłaściwe jego dopełnienie. Za każdy błąd 500 zł, chyba że w terminie 14 dni od dnia, w którym stwierdzono błąd, podatnik dokona skorygowania JPK V7 lub złoży stosowne wyjaśnienia.

Działalność nierejestrowana

W 2018 roku Konstytucja Biznesu wprowadziła nową formę działalności tj. działalność nierejestrowaną, w ramach której
nie ma konieczności rejestrowania własnego biznesu, pod warunkiem, że wartość sprzedaży nie przekroczy połowy wartości minimalnego wynagrodzenia brutto w danym roku i w ciągu ostatnich 5 latach nie prowadziło się działalności gospodarczej.

I chociaż działalność nierejestrowana nie wymaga rejestracji w CEiDG, ZUS to jednak należy pamiętać, że przychody z niej podlegają opodatkowaniu. Co oznacza, że w celu prawidłowego obliczenia podatku, zobowiązani jesteśmy do prowadzenia prostej ewidencji uzyskiwanych z niej przychodów oraz kosztów ich uzyskania. Koszty można dokumentować dowodami imiennymi, w których podane będą imię, nazwisko i miejsce zamieszkania nabywcy (brak obowiązku podawania numeru PESEL).

Podatek dochodowy w działalności nierejestrowanej

Podatek dochodowy liczymy pomniejszając osiągnięte przychody o poniesione koszty i tak otrzymany dochód mnożymy przez procent podatku wynikający ze skali podatkowej (w roku 2020 to 17% lub 32%). Nie ma możliwości rozliczania się metodą liniową czy ryczałtem.

Działalność nierejestrowaną rozliczamy w zeznaniu rocznym PIT – 36 w wierszu; „ Działalność nierejestrowana określona w art. 20 ust. 1 ba ustawy”. Nie trzeba zatem płacić miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

Podatek VAT w działalności nierejestrowanej

Co do zasady każdy przedsiębiorca dokonujący sprzedaży towarów lub usług, ma obowiązek płacenia podatku VAT, czyli posiadania statusu czynnego podatnika VAT. Jednak przepisy podatkowe przewidują w tym zakresie określone zwolnienia:

 • podmiotowe – zależne od osiąganego przychodu (200 000,00)
 • przedmiotowe – zależne od sprzedawanych towarów lub usług

Biorąc pod uwagę kryterium podmiotowe, nie ma obowiązku płacenia VAT-u, ponieważ w działalności nierejestrowanej nie osiągniesz takiego przychodu, który ustawowo ograniczony jest do 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Ustawa o podatku od towarów i usług wprowadza także przedmiotowe zwolnienie z VAT-u na niektóre towary lub usługi, jednak nie każdy może z niego skorzystać.

Zwolnienie z VAT nie obowiązuje jeżeli:

 • sprzedajesz:
  • metale szlachetne, wyroby jubilerskie lub inne towary wymienione w załączniku nr 12 ustawy o VAT,
  • towary opodatkowane podatkiem akcyzowym z wyjątkiem energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych i samochodów osobowych,
  • w niektórych przypadkach budynki, budowle lub ich części,
  • tereny budowlane,
  • nowe środki transportu;
 • świadczysz usługi prawnicze, w zakresie doradztwa, jubilerskie,
 • nie posiadasz siedziby działalności gospodarczej w Polsce. Jeśli zatem w swojej działalności nierejestrowanej sprzedajesz towary lub usługi, na które zwolnienie nie przysługuje, to musisz rozliczać się z podatku VAT, bez względu na kryterium podmiotowe.

ZUS w działalności nierejestrowanej

Prowadząc działalność nierejestrowaną nie masz obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, a także składki zdrowotnej.

Jeśli jednak prowadzisz ją i jednocześnie świadczysz usługi na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenie), to podlegasz ubezpieczeniom społecznym jako zleceniobiorca. Wówczas to firma, która zawarła z Tobą umowę jest płatnikiem składek i to on ma obowiązek dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych oraz opłacania składek ZUS. Wyjątek w tym zakresie stanowią studenci, którzy nie ukończyli 26 lat.

Terminarz przedsiębiorcy

Najważniejsze terminy, o których powinien pamietać każdy przedsiębiorca, aby uniknąć nieprzyjemności ze strony ZUS lub US.

Miesięcznie:

 • 10. dzień miesiąca: ostateczny termin na wypłatę wynagrodzeń za poprzedni miesiąc,
 • 20. dzień miesiąca: opłacenie składek do ZUS oraz złożenie w ZUS deklaracji rozliczeniowych,
 • 20. dzień miesiąca: opłacenie podatku dochodowego, w tym za pracowników,
 • 25. dzień miesiąca: rozliczenie podatku VAT (przelew, przesłanie deklaracji VAT-7 i JPK_VAT).

Kwartalnie:

Jeśli kwartalnie rozliczasz podatek dochodowy i/lub VAT, to rozliczeń (przelew, przesłanie deklaracji VAT-7K) dokonujesz w miesiącach: styczeń, kwiecień, lipiec, październik – zawsze za poprzedni kwartał kalendarzowy (do 20. podatek dochodowy a do 25. go podatek VAT). Należy jednak pamiętać, że JPK_VAT wysyła się co miesiąc.

Co rok:

 • 31 grudnia: wykonanie remanentu, czyli spisu z natury, okeślającego aktualny stan rzeczowy składników majątku. Każdy przedsiębiorca musi go przygotować, nawet firmy usługowe, nie posiadające na stanie środków trwałych, ani towarów (remanent zerowy)
 • 20 stycznia: do tego dnia należy powiadomić Urząd Skarbowy o wyborze sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym w nowym roku – dotyczy karty podatkowej lub do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego – dotyczy zasad ogólnych, podatku liniowego i ryczałtu.
 • 31 stycznia: do tego dnia należy rozliczyć podatek dochodowy pracowników na druku PIT-4R (umowy powyżej 200 zł) lub/i PIT-8AR (umowy do 200 zł), a także przesłać do US PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A. W przypadku karty podatkowej PIT -16A.
 • 20 lutego: do tego dnia należy pisemnie zgłosić do US chęć zmiany rozliczania podatku dochodowego, np. z rozliczeń miesięcznych na kwartalne.
 • 28 lutego: jest to termin przekazania rozliczeń pracownikom w postaci dokumentów PIT-11 (Urząd Skarbowy otrzymuje je do 31 stycznia) oraz rozliczenia PIT-28 przy ryczałcie ewidencjonowanym.
 • 30 kwietnia: termin rozliczenia rocznego z podatku dochodowego przedsiębiorcy -druk PIT-36 lub PIT-36L (metoda liniowa).

Niższe składki ZUS dla przedsiębiorców

Samo zarejestrowanie działalności gospodarczej nie wiąże się z poniesieniem kosztu, jednak trzeba wiedzieć, że z początku prowadzenie firmy wymaga od przedsiębiorcy ponoszenia różnego rodzaju wydatków np. zakupienie towarów oraz materiałów, wyposażenie miejsca pracy czy też regulowanie zobowiązań względem urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Read More

Jaka wybrać formę opodatkowania działalności gospodarczej?

Zanim dokonamy wyboru formy opodatkowania warto zapoznać się z ich charakterystyką oraz przeanalizować wady i zalety w odniesieniu do rodzaju naszej działalności.

W Polsce mamy do dyspozycji cztery formy opodatkowania: na zasadach ogólnych, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany oraz kartę podatkową.

Szczegółowe porównanie form opodatkowania można można pobrać tutaj:

Read More