Niepełnosprawny przedsiębiorca – korzyści i udogodnienia

Założenie i prowadzenie firmy przez osobę niepełnosprawną w naszym kraju przebiega dokładnie tak samo, jak w przypadku innych przedsiębiorców. Nie ma także żadnych ograniczeń co do wyboru rodzaju działalności, formy opodatkowania, wielkości biznesu, korzystania z różnych preferencji, czy możliwości zatrudniania pracowników.

Jednak przedsiębiorcy z orzeczeniem o niepełnosprawności, bez względu na jego stopień, mogą ubiegać się dodatkowo ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o dofinansowanie na:

– otwarcie firmy

– refundację składek społecznych

– spłatę odsetek od kredytów.

Dotacja na otwarcie firmy

Aby otrzymać środki z PFRON-u na rozpoczęcie działalności gospodarczej osoby niepełnosprawne muszą spełnić kilka warunków.

Po pierwsze muszą być zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako bezrobotni lub poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu.

Po drugie osoba ubiegająca się o dotację nie mogła wcześniej skorzystać z pomocy ze środków publicznych na ten cel.

Po trzecie musi zobowiązać się do prowadzenia działalności gospodarczej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 lub 24 miesięcy. Od tego wyboru zależy wysokość dotacji. W przypadku 12 m-cy jest to kwota nie wyższa niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a przy 24 m-cach dotacja wyniesie od 6-krotności do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Ponadto należy spełniać wszelkie warunki z umowy o dofinansowanie w danym Urzędzie Pracy.

Refundacja składek ZUS

O wsparcie w postaci refundacji składek emerytalno -rentowych mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, które opłacają w całości i terminowo składki na ubezpieczenia społeczne i nie zrobiły zaległości wobec PFRON-u przekraczających 100 zł.

Wysokość refundacji składek ZUS przez PFRON zależy od stopnia niepełnosprawności:

  • znaczny stopień niepełnosprawności uprawnia do refundacji 100% kwoty składek,
  • stopień umiarkowany – 60% kwoty składek,
  • stopień lekki – 30% kwoty składek.

Dofinansowanie odsetek od kredytów

Niepełnosprawny przedsiębiorca może ubiegać się także o dofinansowanie w postaci spłaty ze środków PFRON części odsetek od kredytów, otrzymanych na kontynuowanie działalności (maksymalnie 50% oprocentowania kredytu).

To forma wsparcia jest skierowana do osób, które wcześniej nie korzystały z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej (albo pożyczka została w całości spłacona/ umorzona) i nie pobrały bezzwrotnych dotacji na założenie działalności bądź od dnia otrzymania tych środków upłynęły 24 miesiące.

Jeżeli chcesz skorzystać z dwóch ostatnich forma wsparcia, powinieneś złożyć wniosek w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu. W Lublińcu jest to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.