Kody GTU – oznaczanie towarów i usług obowiązujące podatników od 01 października 2020 r.

W związku z wprowadzeniem nowej formuły JPK_V7 (deklaracja VAT i JPK VAT w jednym), która będzie obowiązywała od rozliczeń za październik 2020 r., wystąpi konieczność oznaczania sprzedawanych towarów i usług kodami GTU. Wyjątek stanowi sprzedaż przy użyciu kasy rejestrującej i zakupy, w których podatnikiem staje się nabywca np. WNT, import usług.

Oznaczeniu będą podlegały towary i usługi wrażliwe np. akcyzowe. Powyższy obowiązek będzie dotyczył wyłącznie sprzedawców. Wprawdzie nie ma konieczności wykazywania kodów na fakturach sprzedażowych, to jednak ich wpisywanie przez przedsiębiorców, którzy dokładnie znają specyfikę swojej działalności, niewątpliwie ułatwi księgowym prawidłowe ewidencjonowanie sprzedaży i sporządzenie pliku JPK V7.

Kody GTU:

 • GTU_01: napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
 • GTU_02: benzyny silnikowe i lotnicze, oleje napędowe i opałowe, biopaliwa ciekłe, gaz itp. (pełen katalog towarów znajduje się w art. 103 ust. 5aa ustawy),
 • GTU_03: olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olej smarowy, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85,
 • GTU_04: wyroby i susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych,
 • GTU_05: odpady określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy, np. wraki, odpady szklane, gumowe, papierowe, z tworzyw sztucznych, ogniw, akumulatorów,, surowce wtórne,
 • GTU_06: urządzenia elektroniczne oraz części do nich, określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy, np. tonery, tusze, folia stretch, komputery, dyski, telefony, aparaty, konsole
 • GTU_07: pojazdy silnikowe i części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10,
 • GTU_08: metale szlachetnie i nieszlachetne, w tym biżuteria i wyroby jubilerskie, monety, pręty, kształtowniki itp.
 • GTU_09: lekarstwa i wyroby medyczne, artykuły spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • GTU_10: budynki, budowle, grunty,
 • GTU_11: usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych,
 • GTU_12: usługi o charakterze niematerialnym: prawne, księgowe, doradcze, reklamowe, szkoleniowe, marketingowe, w zakresie badań naukowych,
 • GTU_13: usługi transportowe i gospodarki magazynowej.

Poza oznaczaniem kodami GTU, w ewidencji sprzedaży znajdą się również kody procedur i powiązań np. transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności – kod MPP oraz oznaczenia wystawionych dowodów sprzedaży np. WEW – dokument wewnętrzny, czy FP- faktura do paragonu.

Natomiast w odniesieniu do zakupów nabywcy będą się posługiwać wyłącznie następującymi kodami:

– transakcji IMP- import towarów art. 33a ustawy, MPP – mechanizm podzielonej płatności

– dowodów zakupu MK – faktura wystawiona metodą kasową, VAT_RR – faktura dla rolnika ryczałtowego, WEW- dokument wewnętrzny.

To nie wszystko…

Ustawodawca oprócz wprowadzenia obowiązku, wprowadził także kary za niewłaściwe jego dopełnienie. Za każdy błąd 500 zł, chyba że w terminie 14 dni od dnia, w którym stwierdzono błąd, podatnik dokona skorygowania JPK V7 lub złoży stosowne wyjaśnienia.