Działalność nierejestrowana

W 2018 roku Konstytucja Biznesu wprowadziła nową formę działalności tj. działalność nierejestrowaną, w ramach której
nie ma konieczności rejestrowania własnego biznesu, pod warunkiem, że wartość sprzedaży nie przekroczy połowy wartości minimalnego wynagrodzenia brutto w danym roku i w ciągu ostatnich 5 latach nie prowadziło się działalności gospodarczej.

I chociaż działalność nierejestrowana nie wymaga rejestracji w CEiDG, ZUS to jednak należy pamiętać, że przychody z niej podlegają opodatkowaniu. Co oznacza, że w celu prawidłowego obliczenia podatku, zobowiązani jesteśmy do prowadzenia prostej ewidencji uzyskiwanych z niej przychodów oraz kosztów ich uzyskania. Koszty można dokumentować dowodami imiennymi, w których podane będą imię, nazwisko i miejsce zamieszkania nabywcy (brak obowiązku podawania numeru PESEL).

Podatek dochodowy w działalności nierejestrowanej

Podatek dochodowy liczymy pomniejszając osiągnięte przychody o poniesione koszty i tak otrzymany dochód mnożymy przez procent podatku wynikający ze skali podatkowej (w roku 2020 to 17% lub 32%). Nie ma możliwości rozliczania się metodą liniową czy ryczałtem.

Działalność nierejestrowaną rozliczamy w zeznaniu rocznym PIT – 36 w wierszu; „ Działalność nierejestrowana określona w art. 20 ust. 1 ba ustawy”. Nie trzeba zatem płacić miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

Podatek VAT w działalności nierejestrowanej

Co do zasady każdy przedsiębiorca dokonujący sprzedaży towarów lub usług, ma obowiązek płacenia podatku VAT, czyli posiadania statusu czynnego podatnika VAT. Jednak przepisy podatkowe przewidują w tym zakresie określone zwolnienia:

 • podmiotowe – zależne od osiąganego przychodu (200 000,00)
 • przedmiotowe – zależne od sprzedawanych towarów lub usług

Biorąc pod uwagę kryterium podmiotowe, nie ma obowiązku płacenia VAT-u, ponieważ w działalności nierejestrowanej nie osiągniesz takiego przychodu, który ustawowo ograniczony jest do 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Ustawa o podatku od towarów i usług wprowadza także przedmiotowe zwolnienie z VAT-u na niektóre towary lub usługi, jednak nie każdy może z niego skorzystać.

Zwolnienie z VAT nie obowiązuje jeżeli:

 • sprzedajesz:
  • metale szlachetne, wyroby jubilerskie lub inne towary wymienione w załączniku nr 12 ustawy o VAT,
  • towary opodatkowane podatkiem akcyzowym z wyjątkiem energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych i samochodów osobowych,
  • w niektórych przypadkach budynki, budowle lub ich części,
  • tereny budowlane,
  • nowe środki transportu;
 • świadczysz usługi prawnicze, w zakresie doradztwa, jubilerskie,
 • nie posiadasz siedziby działalności gospodarczej w Polsce. Jeśli zatem w swojej działalności nierejestrowanej sprzedajesz towary lub usługi, na które zwolnienie nie przysługuje, to musisz rozliczać się z podatku VAT, bez względu na kryterium podmiotowe.

ZUS w działalności nierejestrowanej

Prowadząc działalność nierejestrowaną nie masz obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, a także składki zdrowotnej.

Jeśli jednak prowadzisz ją i jednocześnie świadczysz usługi na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenie), to podlegasz ubezpieczeniom społecznym jako zleceniobiorca. Wówczas to firma, która zawarła z Tobą umowę jest płatnikiem składek i to on ma obowiązek dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych oraz opłacania składek ZUS. Wyjątek w tym zakresie stanowią studenci, którzy nie ukończyli 26 lat.